JR東日本 スハフ32_2357 SLみなかみ号

撮影場所:新前橋

スハフ32 2357 製造時 スハフ34656 昭和16年改番→スハフ32 357
昭和13年12月 梅鉢車輌(大阪)
昭和   電気暖房化→スハフ32 2357
国鉄時代最終配置 仙コリ(郡山客貨車区)